Trong kinh nói: "Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:

10 cong duc niem Phat

1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ

2. Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ

3. Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ

4. Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại

Tin nổi bật

Phật dạy: Tướng tùy tâm sinh - Nhận biết người có vận mệnh tốt, chỉ cần xem cách họ nói chuyện là biết!
Phật dạy: Tướng tùy tâm sinh - Nhận biết người có vận mệnh tốt, chỉ cần xem cách họ nói chuyện là biết!
Tọa cụ ngồi thiền niệm Phật - bồ đoàn, nệm ngồi niệm Phật
Tọa cụ ngồi thiền niệm Phật - bồ đoàn, nệm ngồi niệm Phật
Cách sắm lễ tạ mộ đúng và đầy đủ, sớ tạ mộ
Cách sắm lễ tạ mộ đúng và đầy đủ, sớ tạ mộ
Những ngày lễ trong Phật giáo
Những ngày lễ trong Phật giáo
Tam Tự Quy
Tam Tự Quy
Phát Nguyện Tịnh Ðộ
Phát Nguyện Tịnh Ðộ
Lễ Tổng
Lễ Tổng
Bài Niệm Phật Của Ngài Ðại Thế Chí Bồ Tát
Bài Niệm Phật Của Ngài Ðại Thế Chí Bồ Tát
Bài Tụng Kinh Rồi Sám Hối và Hồi Hướng
Bài Tụng Kinh Rồi Sám Hối và Hồi Hướng
10 Công Đức Niệm Phật, 234, Võ Thiện By, Niệm Phật, 15/01/2015 17:18:55